تکنولوژی آموزش از راه دور

تکنولوژی آموزش از راه دور بر دو روش فنی قابل اجرا است. 1. E-Learning : ارتباط یک طرفه استاد از یک نقطه فیزیکی با شاگردان در سایر نقاط فیزیکی، اصطلاحاً E-learning نامیده می‌شود. • مزایا o کم هزینه o پیاده سازی آسان o پرکاربرد • معایب o ارتباط دو طرفه نامطلوب با کیفیت ویدئویی نامناسب o عدم امکان کنترل دانش آموزان o نداشتن بازخورد مناسب از دانش آموزان o کاربری