تکنولوژی آموزش از راه دور بر دو روش فنی قابل اجرا است.
1. E-Learning : ارتباط یک طرفه استاد از یک نقطه فیزیکی با شاگردان در سایر نقاط فیزیکی، اصطلاحاً E-learning نامیده می‌شود.
• مزایا
o کم هزینه
o پیاده سازی آسان
o پرکاربرد
• معایب
o ارتباط دو طرفه نامطلوب با کیفیت ویدئویی نامناسب
o عدم امکان کنترل دانش آموزان
o نداشتن بازخورد مناسب از دانش آموزان
o کاربری پیچیده برای اساتید
2. ارتباط دو طرفه استاد و شاگرد در نقاط فیزیکی متفاوت، اصطلاحاً Video Conferencing نامیده می‌شود.
• مزایا
o ارتباط دو طرفه استاد و شاگرد با کیفیت بسیار مطلوب
o امکان ارائه محتوا توسط استاد یا شاگرد به صورت صوتی، تصویری یا ویدئویی
o پرکاربرد
o داشتن بازخورد مناسب از ارائه مطالب با امکان طرح پرسش و پاسخ
• معایب
o هزینه پیاده سازی از مدل E-learning بیشتر است.
o نیاز به دوربین، میکروفن و سیستم انتقال (ویدئوکنفرانس نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری ) در کلاس‌ها جهت برقراری ارتباط دانش آموزان با استاد