کاربردهای پزشکی از راه دور

کاربردهای پزشکی از راه دور 1. مشاوره از راه دور 2. جراحی از راه دور 3. اورژانس از راه دور 4. مراقبت خانگی از راه دور 5. ملاقات از راه دور 6. آموزش پزشکی از راه دور 7. کمیسیون پزشکی از راه دور 8. خدمات پزشکی به مناطق محروم